Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES IN DEZE VOORWAARDEN WORDT ONDER DE VOLGENDE BEGRIPPEN VERSTAAN:
 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden Recruitment Marketing Academy
 2. “Recruitment Marketing Academy”: RSS Recruitment BV gevestigd te Haarlem aan de A. Hofmanweg 5A (2031 BH), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60154004.
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/ of product van Recruitment Marketing Academy wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of wie een offerte heeft geaccepteerd.
ARTIKEL 2. ALGEMEEN
 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Recruitment Marketing Academy en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die betrokken zijn bij de uitvoering.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Recruitment Marketing Academy en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien Recruitment Marketing Academy niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Recruitment Marketing Academy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
ARTIKEL 3. PRIJS EN BETALING
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief btw, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. De factuur zal worden verzonden na het toegang geven van een cursist tot een training.
 3. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% of kan toegang tot de training ontzegd worden. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Recruitment Marketing Academy echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Recruitment Marketing  Academy is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Recruitment Marketing Academy in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover Recruitment Marketing Academy, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Recruitment Marketing Academy verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Brandchart Academy in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Recruitment Marketing Academy beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
ARTIKEL 5. TOEGANG TOT ONLINE LEEROMGEVING
 1. Ten behoeve van het volgen van een online opleiding of training (= een opleiding of training die door Recruitment Marketing Academy aan de Klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan Recruitment Marketing Academy de Klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 2. Toegang tot online trainingen/opleidingen is voorzien tot een half jaar na het ter beschikking stellen van een online training/opleiding door de Recruitment Marketing Academy tenzij anders overeengekomen.
 3. Ingekochte coachingsuren via het platform zijn tot een half jaar na ter beschikkingstelling afroepbaar. Na deze periode vervallen deze tenzij anders overeengekomen.
 4. De Recruitment Marketing Academy aan de Klant verstrekte wachtwoord(en) en/ of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Recruitment Marketing Academy.
 5. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een online opleiding of training. De Klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De Klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.
ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 1. Recruitment Marketing Academy behoudt de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/ of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef )modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Recruitment Marketing Academy ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Recruitment Marketing Academy niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 3. De Klant is aan Recruitment Marketing Academy per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Daarnaast heeft Recruitment Marketing Academy het recht de in artikel 5 lid 2 bedoelde identificatiegegevens onmiddellijk te blokkeren.
ARTIKEL 7. VERWERKING (PERSOONS) GEGEVENS

De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan Recruitment Marketing  Academy verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Recruitment Marketing Academy. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot online cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over online opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Recruitment Marketing Academy. De Klant en Recruitment Marketing Academy zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

ARTIKEL 8. VERJARING EN VERVAL

Alle rechtsvorderingen jegens Recruitment Marketing Academy, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

ARTIKEL 9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Recruitment Marketing Academy partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Recruitment Marketing Academy het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg.